Επιμορφωτική δράση για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό …