Στα εργαστήριο Οικονομίας και Διοίκησης εκπαιδεύονται οι μαθητές του Τομέα και των ειδικοτήτων:

Α.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής,

Β.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης και 

Γ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ στο 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού.

Οι μαθητές εξειδικεύονται ώστε να αποκτήσουν όλες εκείνες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να εργαστούν στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα (Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) όσον αφορά την αντιμετώπιση αναγκών γραμματειακής και λογιστικής υποστήριξης των υπηρεσιών.

Εκπαιδεύονται στο να κάνουν σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου, Η\Υ και γενικά της σύγχρονης τεχνολογίας ενός γραφείου. Να συντάσσουν επαγγελματικά και δημόσια έγγραφα, εμπορικές επιστολές, διάφορα έντυπα και να τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων και συσκέψεων. Να διεκπεραιώνουν την εισερχόμενη και εξερχόμενη Ελληνική και Αγγλική αλληλογραφία και κάθε είδους λογιστικά έντυπα. Να την ταξινομούν και να την αρχειοθετούν. Να τηρούν λογιστικά βιβλία   σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Να εκδίδουν όλων των ειδών τα απαιτούμενα λογιστικά έντυπα σε μια επιχείρηση.

Γενικά εκπαιδεύονται στο να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα διοικητικής και γραμματειακής φύσεως της ηλεκτρονικής διαχείρισης των εγγράφων ενός σύγχρονου αυτοματοποιημένου γραφείου μέσω της χρήσης των προγραμμάτων WORD, POWERPOINT, EXCEL (λογιστικά φύλλα), Τουριστικών  Εφαρμογών και Λογιστικών Εφαρμογών-Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Εκτός των άλλων οι μαθητές του τομέα και των ειδικοτήτων είναι ικανοί στην:

•         χρήση απλών εφαρμογών με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων

•         χρήση ολοκληρωμένων εφαρμογών με χρήση πακέτων αυτοματισμού γραφείου

      •          σύνταξη προσφορών, επιστολών και ενημερωτικών φυλλαδίων

Σύνδεσμοι για τον Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Εργαστήρια Νέα-Ανακοινώσεις