Σχέδια Δράσης στα πλαίσια της Μ.Ν.Α.Ε 2020-21

Υποδράση 1η

Δημιουργία μετεωρολογικού σταθμού με ψηφιακές τεχνολογίες με την υποστήριξη των Τομέων Πληροφορικής & Μηχανολογίας.

Σκοπός: Οι μαθητές θα κατασκευάσουν ένα μετεωρολογικό σταθμό και οι αντίστοιχες μετρήσεις θα απεικονίζονται στο Διαδίκτυο. Γι’ αυτό το λόγο, θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές τεχνολογίες ανοικτού κώδικα. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν αναπτυξιακές πλατφόρμες όπως την ανοικτή πλατφόρμα Arduino για δημιουργία πρωτοτύπων ηλεκτρονικών συσκευών, που βασίζεται σε ευέλικτο και εύχρηστο υλικό και λογισμικό. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν και άλλες ηλεκτρονικές διατάξεις όπως αισθητήρες και συμπληρωματικά κυκλώματα. 

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου: Oι μαθητές θα διδαχθούν βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής, μηχανικής, προγραμματισμού, φυσικής και μεθοδολογιών ανάπτυξης παρόμοιων εφαρμογών. Στην εφαρμογή που θα αναπτυχθεί, θα γίνεται ανάγνωση πραγματικών φυσικών μετεωρολογικών μεγεθών, τα οποία θα αποθηκεύονται, θα μεταδίδονται και τελικά θα απεικονίζονται στο Διαδίκτυο. Η επιτυχία της εφαρμογής βασίζεται στην αποτελεσματική σύνθεση, αξιοποίηση και έλεγχο διαφορετικών τεχνολογιών.

Στόχος της δράσης είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών, η περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διεύρυνση της αναλυτικής και συνθετικής τους σκέψης μέσα από την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία και τον πειραματισμό.

Βίντεο – Δημιουργία Μετεωρολογικού Σταθμού με Ψηφιακές Τεχνολογίες

Υποδράση 2η

Μετατροπή κλασικής αίθουσας διδασκαλίας σε αίθουσα με ψηφιακές δυνατότητες και χρήση της και για εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση με την υποστήριξη του Τομέα Πληροφορικής και των Εργαστηρίων του.

Σκοπός: Αναβάθμιση μιας σχολικής αίθουσας ώστε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες παροχής εκπαίδευσης τόσο στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο όμως και στην εξ΄ αποστάσεως όταν αυτό απαιτηθεί όπως στην παρούσα φάση λόγω Covid-19.   Οι μαθητές της Α’ τάξης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την προσπάθεια αυτή και περισσότερο για την εμπλοκή τους στην  συναρμολόγηση ενός σύγχρονου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε συνεργασία με τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής.

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Οι μαθητές της Α’ Τάξης στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής – Τεχνολογία», και με την βοήθεια των μαθητών του Τομέα Πληροφορικής και της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ, θα εμπλακούν στην συναρμολόγηση ενός σύγχρονου Η/Υ. Ο Υπολογιστής αυτός, μαζί με τα κατάλληλα περιφερειακά (μικρόφωνο, κάμερα, ηχεία) θα χρησιμοποιηθεί ώστε η αίθουσα αυτή να αποκτήσει ψηφιακές δυνατότητες βελτιώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να μπορεί να υποστηρίξει την τηλεκπαίδευση.

Αρχικά αναζητούν στο Διαδίκτυο σε ηλεκτρονικά καταστήματα τα υλικά του προς συναρμολόγηση Η/Υ, όπως και των απαιτούμενων περιφερειακών (μικρόφωνο, κάμερα, ηχεία) συζητούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων καταγράφοντας και τα αντίστοιχα κόστη. Δημιουργούν κάποιες προτεινόμενες συνθέσεις. Ακολούθως συνεργαζόμενοι επιλέγουν την βέλτιστη σύμφωνα με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.

Προχωρούν στην παραγγελία των εξαρτημάτων και στην συνέχεια στην συναρμολόγησή τους. Ακολούθως εγκαθιστούν τα απαραίτητα προγράμματα και εφαρμογές που απαιτούνται για την λειτουργία και χρήση του Η/Υ. Ακολουθεί η εγκατάσταση των  περιφερειακών του. Η αίθουσα αυτή επελέγη με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου μας.

Βίντεο – Διαδικασία κατασκευής του Η/Υ – Εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων